Lisenskurs på Bjerke oktober 2020

Skrevet av André Ringelien,  13.09.2020
Artikkelbilde
Det blir lisenskurs på Bjerke i oktober. Foto: hesteguiden.com

Oppstart fredag 2. okt. kl. 18.00 foran måltårn på Bjerke Travbane. 

Oppstart fredag 2. okt. kl. 18.00 foran måltårn på Bjerke Travbane.

Timeplan (med forbehold om endringer):

Fredag 2. okt. 18.00-21.00. Uten hest.

Lørdag 3 og søndag 4. okt. kl. 10.00-16.00.

Lørdag 10 og søndag 11. okt. kl. 10.00-16.00.

Lørdag 17. okt. kl. 10.00-16.00.

Lørdag 24. okt. 2 timer med repetisjon fra kl. 10.00. Tentamen fra kl. 13.00.

For at det skal bli mulig å gjennomføre kurset må det være minst syv påmeldte deltakere.

Påmelding med navn, adresse og fødselsdato skjer til Norsk Trav AS. Tlf. 22 95 61 25.

Påmeldingen er først gyldig før betalingen er registrert.
Beløpet betales til konto: 1506.12.77738

HVORDAN OPPNÅ KJØRE-/MONTÉLISENS:

Kravene beskrevet under det enkelte punkt for den lisensen det søkes om må oppfylles, og søkeren må ha bostedsadresse i Norge. Søkeren må gjennomføre og bestå kurs som beskrevet nedenfor, arrangert ved totalisator- og regionbaner. For å komme inn på kurs må søkeren være over fylte 15 år, For å gjennomføre praktisk eksamen skal søkeren minimum være fylt 16 år. Det kreves dokumentert erfaring med travsport, samt kjøring og/eller ridning for å tas inn på lisenskurs. DNT utarbeider retningslinjer for lisenskurs. Kursomfang og avgift Minimum 35 klokketimer fordelt på teori og praksis med størst vekt på praksis. Kurset skal strekke seg over et tidsrom på minst tre uker, og hvor antallet timer pr. kursdag ikke skal overstige syv. For søker til både kjøre- og montélisens påbygges kurset med minimum 5 timer praksis. Kursavgift henholdsvis kr. 3500,- eller kr. 4000,-. For søker til montélisens med gyldig kjørelisens begrenses kurset til 12 timer praktisk del og med en kursavgift på kr. 2500,- Tilsvarende gjelder for søker til kjørelisens med gyldig montélisens. For søkere som ikke har fylt 18 år ved kursets oppstart er kursavgift på kr 2500,- Eksamen skal avlegges i henhold til angitte bestemmelser. For søkere som tidligere har vært innehaver av kjøre- og/eller montélisens, og som har ridd/kjørt minimum 300 totalisator-/premieløp totalt, kan et begrenset kursomfang tilrettelegges. Kursomfanget skal uansett omfatte den ordinære teoretiske delen, samt minimum 7 timer praktisk del, med hovedvekt på øvelser i startprosedyrer. Teoretisk eksamen, samt praktisk tentamen og eksamen skal avlegges i henhold til gjeldende bestemmelser. For denne type kurs er kursavgift kr. 2500,- Kursledelsen kan når som helst avgjøre at kursdeltaker som har fått tilrettelagt et begrenset kurs, må gjennomføre kurset i fullt omfang.

Kursinnhold: Kurset har en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen skal inneholde opplæring i DNTs Reglement og bestemmelser for travsport, med vekt på bestemmelser som angår innmelding og starterklæring, startprosedyrer, utstyr, doping, dyrevelferd, løpskjøring/-ridning samt sanksjonsbestemmelser. Den praktiske delen skal bestå av klargjøring og påseling av hest, øvelser i volting og startprosedyrer, samt løpskjøring og/eller ridning. Deltagerne skal delta i minimum 10 arrangerte testløp med voltestart, og det skal veksles om spor. Når den teoretiske og praktiske del av kurset med en praktisk tentamen er gjennomført og bestått, kan kandidaten gå opp til eksamen. Kandidater til montélisens skal gjennomføre fysiske tester i henhold til krav fastsatt av DNT. Eksamen består av en teoretisk og en praktisk del hvor den teoretiske delen avlegges umiddelbart etter gjennomført kurs. Teoretisk eksamen er en skriftlig prøve i Reglement for travsport i Norge, og utfyllende bestemmelser. Eksamen avlegges for og godkjennes av den lokale lisensnemden. Prøven kan, ved spesielle behov, avlegges muntlig. Dersom teoretisk eksamen ikke bestås må vedkommende gjennomføre nytt kurs. Praktisk eksamen skal avlegges i prøveløp senest innen 8 måneder etter bestått teoretisk eksamen, og med hest som er startberettiget i totalisatorløp. Søknad om utsettelse på praktisk eksamen skal sendes DNT. Minimumskrav for å bestå den praktiske delen av eksamen er at: 1. hesten godkjennes innen rammen for prøveløp for sin klasse, jfr. DNTs prøveløpsbestemmelser. 2. kjøreren/rytteren godkjennes av hovedstarter. 3. kjøreren/rytteren ikke pådrar seg sanksjoner. Praktisk eksamen skal avlegges på den bane og/eller for den kursarrangør hvor lisenskurset er gjennomført. Dispensasjon til å gjennomføre praktisk eksamen på annen bane/for annen kursarrangør, kan unntaksvis innvilges etter søknad til den kursarrangør hvor kursdeltaker har avlagt teoretisk eksamen. Kursarrangør kan tildele prøvekjører/rytter bestemte startspor. For å bestå praktisk eksamen må minimum 2 av inntil 5 kjørte/ridde løp være godkjente.